ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวนิคมสหกรณ์ชะอำ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด

                  วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มอบนางสาวสุธาทิพย์ สัจจมาศ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะอำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7 เพื่อให้คำแนะนำในการบริหารงานสหกรณ์ เน้นการวางแผนติดตามหนี้ค้างชำระอย่างจริงจัง และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และหารือในการใช้อุปกรณ์การตลาดที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  • ฮิต: 655

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของจังหวัดเพชรบุรี

                    วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มอบนางสาวสุธาทิพย์ สัจจมาศ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะอำ เข้าร่วมประชุมสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด ในโครงการบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของดินนาให้กับสมาชิก อีกทั้งยังแนะนำการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับคุณภาพของดินให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice1 ทั้งนี้สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด ยังได้แนะนำการจัดทำบัญชีเพื่อใช้ประกอบในการทำนาเพื่อให้ทราบถึงกำไร/ขาดทุนสุทธิในการผลิตข้าวแต่ละฤดูการผลิต ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด

  • ฮิต: 483

สำรวจข้อมูลพันธุ์พืชจัดทำฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะอำ

วันที่17 กุมภาพันธ์ 2566
นิคมสหกรณ์ชะอำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประสานหน่วยงานเพื่อสำรวจข้อมูลพันธุ์พืชจัดทำฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะอำ จำนวน 2 แห่ง ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 

  • ฮิต: 776

เข้าร่วมประชุมคณะกรรรการดำเนินการ สหกรณ์นิคมชะอำจำกัด ชุดที่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
นิคมสหกรณ์ชะอำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรรการดำเนินการ สหกรณ์นิคมชะอำจำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด

  • ฮิต: 664

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
Copyright © 2023 by Phetchaburi Provincial Cooperative Office

BACK TO TOP