ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวนิคมสหกรณ์ท่ายาง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย นางกรรณิการ์ อนันตศิริ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้ การขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

  • ฮิต: 588

ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย นางกรรณิการ์ อนันตศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายาง และคณะเข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ จัดทำบัญชีและเอกสารประกอบให้เป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน, การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทางการตลาดให้เต็มประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

  • ฮิต: 518

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
Copyright © 2023 by Phetchaburi Provincial Cooperative Office

BACK TO TOP